Traditional Chinese Instruments Show


Zhongruan by Kexin Yu


Erhu by Yingjian Zhao


Pipa by Deming Wang